Poskytujeme odborné služby v oblasti všeobecné veterinární medicíny psů, koček, malých savců, plazů, exotů. Samostatným okruhem je poskytování veterinární medicíny koní. Disponujeme pohodlnou čekárnou, vyšetřovnou, operačním sálem RTG pracovištěm a hospitalizačními boxy pro psy.

Pohotovostní ošetření 18 - 22 hod. pro naše stálé klienty:
602 451 831

Proč na našem pracovišti nestojí kastrace kočky 500 Kč

O kastracích koček a o správných, bezpečných a šetrných postupech tohoto zákroku.

S nastupujícím jarem jsme jako každý rok svědky zvýšené kočičí pohlavní aktivity,která sebou nese jednak nekontrolované množení outdoor koček a jednak je tento živočišný druh v tomto období vystaven velkému nebezpečí,které pramení právě z nekontrolovaného pohybu. Kočičí cesty jsou nevyzpytatelné a jejich tělíčka křehká,což může znamenat,že nejeden výlet za sexuálním dobrodružstvím končí úmrtím roztouženého jedince.Zodpovědnější majitelé se pochopitelně snaží tomuto nebezpečí vyvarovat,k čemuž je nutné omezit kočičí pohlavní touhy.To je možné provést v podstatě dvěma cestami.První z nich je jednoduchá aplikace injekčního preparátu ,který zastaví cyklus(vžito pod nesprávným označením antikoncepční injekce).O nežádoucích účincích těchto injekcí již na našich stránkách bylo napsáno mnoho a nebudeme to zde znovu opakovat.Další možnosti jsou pak ovariektomie(odstarnění vaječníků),respektive ovariohysterektomie(odstranění vaječníků i dělohy).Obě dvě chirurgická řešení mají minimum nežádoucích účinků,omezí pohlavní aktivitu a zamezí početí ve 100% případů.Na jednotlivých pracovištích se provedení uvedených zákroků může lišit a to v závislosti na preferencích operatéra,ale i v závislosti na tom,jaký terapeutický komfort operatér chce,nebo lépe může a je ochoten pacientce poskytnout.Od výše komfortu se pochopitelně odvíjí i cena,která je nezanedbatelným momentem,podle kterého se majitel rozhoduje.To je pochopitelné,avšak,je-li cena měřítko jediné,pa už to pochopitelné není.V následujícím textu bude popsáno,z čeho se cena odvíjí a proč se platí tam tolik a onde o tolik méně,či více.

Na našem pracovišti postupujeme standartně tímto způsobem.Pacientka je přivedena v předem domluvený termín,je vyšetřena,zvážena a následně je jí aplikována injekce s myorelaxanciem(obluzení).Poté je odnesena asistentem do předoperačního boxu,kde nastupuje první fáze anestezie v klidu pod lékařskou kontrolou.Po cca 10 minutách je již obluzená pacientka přenesena na sterilní operační sál,kde dojde nejprve k přípravě hrudní končetiny s v.cephalica,do níž je zaveden trvalý intravenózní katetr(kanyla).Přes něj je aplikována druhá část anestetika(hypnotika),jež navodí kvalitní anestezii a analgezii.Dále jsou do kanyly aplikována antibiotika,respektive perioperativní infuse a na závěr výkonu i intravenózní analgetika,jež u kočky při tomto způsobu použití drží účinnou hladinu 3 dny.Následuje polohování pacientky na podložce a příprava operačního pole,která v našem případě znamená vyholení pole na pravém boku cca 3 x 4 cm.To je umyto,desinfikováno,pacientka zakryta operační rouškou,z které je vidět pouze malé okénko k provedení výkonu.Operatér přistupuje ve sterilních rukavicích,operační roušce a operační čepici,provede řez kůží nepřesahující velikost 2 cm,tupě se obnaží šikmá břišní svalovina,přes kterou se pronikne pomocí anatomické pinzety a vypreparuje se přímá svalovina břišní s peritoneem.Tím se vede řez velikostí odpovídající řezu kožnímu.V dutině břišní identifikujeme vaječníky,nejprve pomocí kastračního háčku je vtažen první vaječník,bližší operační ráně(pravý).Ten je podvázán z obou stran a odstřižen.To samé se opakuje se vzdálenějším vaječníkem,pochopitelně stále stejným operačním portem.Dutina břišní se uzavře ve třech etážích vstřebatelným syntetickým materiálem a to včetně kůže,díky čemuž odpadá starost se stehy,k jejichž vyjmutí je nezbytná opětovná návštěva veterinárního pracoviště,což představuje opětovný stres pro pacientku a opětovná platba pro majitele.Bezprostředně po výkonu jak již bylo výše zmíněno,jsou pacientce aplikována analgetika a antiflogistika intravenózně a rovněž injekce k odblokování anestezie.Následně je pacientka přenesena do postoperačního boxu,kde se pomalu a přirozeně probouzí z anestezie.Po cca 60 od přinesení do vyšetřovny minutách je předána majiteli v bdělém stavu,schopna zapojit se okamžitě do běžného denního režimu.

Co vše v rámci úspor nemusíme a následky

Po přinesení pacientky a aplikaci myorelaxancia (obluzení) nemusíme kočku umísťovat do předoperačního boxu,ale předáme jí majiteli,ten s ní odejde do čekárny,kde nastupuje anestezie mezi ostatními zvířaty a jejich majiteli.Obvykle se pacient pozvrací,někdy i pomočí a docházívá k nekontrolované defekaci,což vše končí majiteli v náručí.Nemluvě o možné aspiraci zvratků.Ovšem operatér,či pracoviště ušetří na předoperačním boxu a jeho vybavení.Nemusíme kočku nosit na operační sál,ale pouze vyzveme majitel,aby se s pacientem vrátil do vyšetřovny,kterou jsme během několika málo minut upravili na operační sál.Sterilita zde končí,nicméně šetříme za jednu místnost,její vytápění a její vybavení.Pacient je ale vystaven riziku infekce.Nemusíme kočku kanylovat a aplikovat drahá(byť decentní) intravenózní anestetika,nemůžeme aplikovat vhodná analgetika a antibiotika dáme jen po operaci do svalu.To sice nemá smysl,ale je to levnější.Jako anestetika možno použít staré osvědčené laciné intramuskulární preparáty,které sice navozují pacientovi extrémní halucinace,ale to se nikdo z majitelů nedoví.Z těla se sice budou odbourávat 12-24,nemůžeme je odblokovat,ale jsou laciná . Rovněž infuse ,netřeba‘,nepřemýšlíme-li o perfuzi krve v parenchymatózních orgánech(ledviny,játra,atd).Nemusíme přistupovat k pacientovi ani v operační čepici,ani v roušce,nakonec ani ve sterilních rukavicích,na tom všem se dá ušetřit.Řez možno vést uprostřed abdomenu na jeho spodní straně.Bude sice větší,ale umožní operatérovi nepoužívat kastrační háček,takže se za něj ušetří.Operatér pak ,doluje‘ dělohu s vaječníky mezi ostatními orgány dutiny břišní přímo rukama.Rukavice?...Zbytečný výdaj…co na tom,že se pan doktor právě vrátil z vepřína,kde kastroval kanečky.I sterilní operační rouška je drahá a nepoužijeme-li ji,ušetříme.Vystavíme tím ovšem pacientku riziku zánětu pobřišnice z důvodu kontaktu orgánů dutiny břišní s pokožkou a chlupy.Ušetřili jsme za kanylu a kočku nemáme zakanylovanou,takže máme nedostatečnou perioperativní antibiotickou clonu.Čímž sice vystavíme pacientku riziku zánětu pobřišnice et adnex,ale výrazně se ušetří finance.Analgetika jsou rovněž drahá,takže je nepodáme,pacientka bude mít sice druhý a třetí den bolesti, ale ušetříme.

Nemusíme kočku nechávat probouzet v postoperačním boxu,ušetříme za jeho zřízení a jeho vybavení,kočka se předá rovnou majiteli,ještě téměř v plné anestezii,kdy nikdo nikdy neví co se může stát.Minimálně se stává to,že kočka se doma tzv. probouzí cca 12-14 hodin,pomotává se,naráží do nábytku,pomočuje se,sem tam zvrací a než odejdou anestetika mívá značné halucinace,jak již bylo uvedeno.Jako šicí materiál není potřeba používat syntetický vstřebatelný,ale jeho levnější náhrady.Rány se budou ale pomaleji hojit se sklonem k zánětům a majitel bude muset ještě jednou navštívit vet.pracovište.Atd,atd,atd.

Jak z uvedeného patrno,rozdíl v metodice jednotlivých pracovišť,v dodržování lege artis postupů je více než značný.A stejně značný rozdíl je pak i v požadovaných penězích za výkon.Metoda používaná na naší klinice není nikterak nadstandardní,snaží se jen dodržovat všeobecně uznávaná chirurgická pravidla.Na pracovištích,kde jsou kočky kastrovány levněji tomu tak není.V rámci zlevnění zákroku se musí zákonitě někde něco vynechat,zanedbat a vystavit kočku rizikům,jež byla popsána a která jsou přehledně uvedena v následující tabulce.

Usínání v čekárně Úspora za předoperační box Pomočení,pokálení,vše na majiteli,zvracení,neklid možná aspirace zvratků
Provedení zákroku ve vyšetřovně Úspora za vybavení a zřízení operačního sálu Zvýšené riziko sepse,peri a postoperační infekce
Absence kanylace Úspora za kanylu a za techniku kanylace,úspora za infusi,i.v. antibiotika,analgetika Absence trvalého i.v. přístupu:nemožnost aplikovat i.v. antibiotika,nemožnost aplikace vhodných analegtik,nemožnost aplikace infuse,při komplikaci během anestezie nemůžeme účinně zasáhnout.Výrazně zhoršená perfuze krve v parenchymatózních orgánech,zvýšené riziko postanestetického selhání ledvin,atd.
Použití intramuskulárních anestetik Úspora za kanylu,úspora za drahá,byť decentní anestetika.Úspora za látky potřebné k odblokování anestezie Vystavení pacienta rizika perianestetických komplikací,navození halucinací(ketamin),nemožnost odblokování anestezie,dlouhé, komplikované a nekontrolované ,probouzení‘ pacienta v domácím prostředí
Operatér bez roušky,rukavic,operační čepice Úspora za standartní operační vybavení Výrazně zvýšené riziko iatrogenní infekce
Vedení řezu v linea alba(uprostřed abdomenu na spodní straně) Úspora za kastrační háček,za techniku, Delší řez,kontakt orgánů s vnějším prostředím,výraznější jizva,obtížnější hojení,riziko infekce,kontakt operatéra s orgány dutiny břišní-infekce.
Operační rouška na pacientovi Úspora za roušku Kontakt orgánů dutiny břišní se zevním nesterilním prostředím,zvýšené riziko infekce,zánětu pobřišnice
Antibiotika intramuskulárně po operaci,či během výkonu Úspora z antibiotika použitelná pro intravenózní podání Nedostatečná atb clona během operace,zvýšené riziko infekce a postoperačních komplikací z ní plynoucích
Žádná či nevhodná analgetika Úspora ze preparáty Postoperační bolestivost
Nepoužití injekce na ukončení anestezie Úspora za praparáty Nekontrolované ,dlouhé a nepředvídatelné probouzení se pacienta v domácím prostředí,pomotávání se po bytě,narážení do nábytku,stěn,pomočování,kálení,zvracení.
Použití levných šicích materiálů Úspora za vstřebatelný syntetický materiál Výrazně pomalejší a nekvalitní hojení.Riziko nevstřebaní se šicího materiálu,či naopak jeho rychlého rozpadu.
Celkem: Snížení ceny řádově o stokoruny Výrazně snížený postoperační komfort,riziko infekce,postanestetického selhání ledvin,zpomalení hojení,riziko aspirace zvratků s následkem úhynu pacienta.

Služba:

   Týden: 06.07. - 12.07.   
  9- 13 13-17:30 POH
Po VondVondTel
Út VondOvšaTel
St VondVondTel
Čt VondOvšaTel
  9-13 13-16:30 POH
VondVondTel
  9-12
So OvšaTelTel
Ne TelTelTel
POH - pohotovostní ošetření 18 - 22 hod. pro naše stálé klienty
Operační hodiny každý den 11-13 hod.
Ošetření pacienta během operačních hodin je možné, ale může si vyžádat větší čekací dobu.
Vond - MVDr. Marek Vondřička
Ovša - MVDr. Michaela Ovšaníková
VoOv - MVDr. Marek Vondřička
            a MVDr. Michaela Ovšaníková

Veterinární klinika pro malá zvířata, Českých lesů 383, 386 01 Strakonice II, Telefon: 383 324 494, veterinakl@seznam.cz

webdesign: Spinao s.r.o.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace